Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

FAQ

Frequently asked questions

FAQ – Corona special

Hur länge lever viruset i luften?

I flertal timmar.

Hur länge lever viruset på ytor?

I ett par dagar, beroende ytmaterial.

Kan man använda ett operationsrum som en intensivvårdsplats?

Ja. Optimalt är att skapa ett undertryck i salen för att minska luftspridningen.

Ska vi operera en smittad patient i ett vanlig operationsrum?

Ja om man kan skapa ett undertryck i salen.

Hur ska vi tänka rent ventilationsmässigt med väntrum och allmäna utrymmen?

Vad som har betydelse i dessa utrymmen är hög omsättning av luft. Allstå rummets volym/luften.

Kan man ha undertryck i en sal med LAF-tak?

Ja det går. Ring gärna oss så kan vi hjälpa dig hur du ska tänka.

FAQ

Frågor & svar

Dörröppningar under operation, påverkar det luftkvaliteten?

Ja, all aktivitet under operation påverkar luftens renhet i operationsrummet, inte minst dörröppningar. Hur mycket avgörs av i vilken omfattning samt hur rent det är i korridoren utanför. Om sluss finns är det en stor fördel.

Hur lång tid tar det att ”vädra ur” en operationssal?

Uppreningstiden (eller ”recovery time”) är den tid det tar att späda ut och evakuera ut luften ur op-rummet, gränsvärdet är max 20 minuter. Hur lång tid beror på rummets utformning samt hur ventilationssystemet är konstruerat. Det kan alltså skilja på två intilliggande op-rum, beroende på….?

Att mäta uppreningstiden i det enskilda op-rummet är ett bra test på hur ventilationen på salen fungerar.

Vilken temperatur skall man ha under operation?

Temperaturnivån skall alltid utgå från verksamhetens behov, i första hand patienten, i andra hand arbetsmiljön. Det är alltså tekniken som skall anpassas till verksamheten inte tvärt om.

Vilket är viktigast under operation, ventilation eller rutiner?

Tyvärr är svaret inte svart eller vitt utan allting hänger ihop. Mängden bakterier i luften beror på helheten dvs ventilation, kläder och hur man arbetar under pågående operation.

Vad innebär att man har ett övertryck i operationsrummet?

Ett övertryck i operationsrummet fungerar som en luftbarriär emot dem andra rum som angränsar operationsrummet. Luftbarriären hindrar då den smutsiga luften utanför salen att komma in. Motsatsen till detta skulle vara ett undertryck.

Kan man ha undertryck i ett operationsrum?

Ja det kan man, detta är en s.k omvänd sal där man istället för att skydda patienten så skyddar man angränsande lokaler och personal.

Hur påverkar undertryck renheten i salen?

Eftersom luften utanför en operationssal är smutsigare än luften inuti så påverkas renheten vilket gör att den blir sämre, men för att veta exakt hur mycket den påverkar så bör man göra mätningar för att konstatera detta. En stor betydelse om hur mycket salen påverkas är hur ren luften är utanför salen om den t.ex. är HEPA-filtrerad.

HEPA-filter, vad är det?

HEPA-filter står för High Efficiency Particulate Air-filter vilket det finns flera olika sorters klasser av, ett vanligt HEPA-filter är t.ex. H14-klassen, H-14 klassen har en täthetsgrad på 99.995% eller mer. HEPA-filter kallas också slutfilter. Namnet slutfiter kommer ifrån att de ska sitta i slutet på ventilationssystemet för att filtrera så mycket som möjligt.

Hur vet man om ett HEPA-filter är tätt?

Ett HEPA-filter testas enligt ISO-14644-3 där man har ett krav på hur mycket filtret får läcka. Själva mätprocessen går till så att man släpper på en partikelkoncentration innan filtret vilket man sedan kan läsa av på undersidan av filter om hur mycket som filtret släpper igenom. En stor fördel är om filtret sitter synligt ifrån salen, eftersom det är det enda sättet att garantera att man kan läsa av hela filtret.

Vad finns det för styrdokument till operationsrum?

Idag finns det ett dokument som Svensk Standard har publicerat som heter SIS-TS-39 om hur en operationssal bör ha för funktion, senaste revisionen släpptes 2015. Fråga gärna några av oss om ni har frågor angående denna rekommendation.

Finns det salar som både kan ha övertryck och undertryck?

Ja det finns det, man kan bara ha ett av dessa samtidigt men man kan “vända” ventilationen som det heter vilket påverkar trycket i salen. För att gå ifrån övertryck till undertryck så minskar man oftast på tilluften och ökar frånluften i salen.

Vad innebär Tilluftsflöde (tilluft) till operationsrummet?

Tilluftsflödet till en operationsrummet är den luft som ventilationssystemet blåser in i salen. Det är tilluften som är tempererad och filtrerad. Dem tre vanligaste enheterna för Tilluften är: liter/sekunden, m³/sekunden eller m³/h (timmen).

Hur ofta bör man byta ett HEPA-filter?

Vi på CRC Medical rekomenderar 5-6 år.

Vad innebär frånluftsflödet (Frånluft) till operationsrummet?

Frånluftsflödet från en operationsrummet är den luft som ventilationssystemet suger ut ur rummet. Även om frånluften inte filtrerad som tilluften är så är den exakt lika viktig då det är frånluften som för bort partiklar och bakterier ifrån salen. Dem tre vanligaste enheterna för Frånluften är: liter/sekunden, m³/sekunden eller m³/h (timmen).

Varför finns det olika typer av avdelningskläder på operation?

Anledningen till detta är att på vissa avdelningar så opererar man känsligare kirugier som t.ex. ledkirurgi. Så olika kläder har olika typer av täthetskrav.

Hur fungerar avdelningskläder till skillnad mot resten av arbetskläderna på ett sjukhus?

Avdelningskläderna på en operationsavdelning har ett högre täthetskrav än dem vanliga sjukhuskläderna. Med andra ord så fungerar dem som ett filter för dig och minimerar din negativa effekt på renheten i luften.

Förberedelserum till operationsrum?

Många salar har förberedelserum till operationsrummen, vad denna gör är att fungera som en sluss in till salen. Vilket hjälper både luften och personalen att säkerhställa renheten inne på operationsrummet.

Vad gör en sluss?

En sluss fungerar på det sättet att man bibehåller trycket i respektive rum. Istället för att öppna dörren rakt in i salen då trycket i salen neutraliseras så passerar man en sluss på vägen och man kan därefter garantera att övertrycket kvarstår.

Ventilationslösningar i ett operationsrum?

Det finns idag endast 3 stycken ventilationslösningar i ett operationsrum. LAF-tak (Laminair Air Flow), Omblandad ventilation och deplacerad ventilation.

Vad är en omblandad ventilation?

En omblandad ventilationssal är en sal där den rena luften som kommer in i rummet baserar på att späda ut den mindre rena luften i salen. Luften kan komma in i salen ifrån taket men även ifrån väggarna.

Vad är en deplacerad ventilation?

En deplacerad ventilationssal är en sal där den undertempererade rena luften kommer in längst med golvet på salen och sedan når patienten i mitten av salen.

Vilken är den bästa ventilationslösningen?

Den bästa ventilationslösningen är den lösning som är anpassad för den typ av kirurgi som ska utföras i salen.

Endogen smitta?

Om du har fått höra begreppet endogen smitta så är det om patientens hud i huvudsakliga skäl är orsaken till en infektion i såret.

Exogen smitta?

Den exogena smittan är den smitta som vi jobbar dagligen med att minska. Det är den som vi runt omkring patienten påverkar och förebygger bäst genom välarbetade rutiner och en god skyddsventilation.

Vad är skyddsventilation?

Skyddsventilation är ett samlingsord på när ventilationen skyddar ett objekt som t.ex. en patient i en operationssal.

Hur ren är luften i ett operationsrum?

Det finns flera svar på detta. Ibland vill man veta hur ren luften är i en tom sal och ibland vill man ha reda på hur ren luften är under pågående operation. Ett sätt att mäta renheten i luften är genom en mikrobiologisk luftprovtagning.

Vad är en mikrobiologisk luftprovtagning?

En mikrobiologisk luftprovtagning är en mätning som man gör för att titta på hur många bakterier det finns i luften. Under denna mätning så tittar man på rutiner på verksamheten.

När är ett operationsrum i "vila"?

Ett operationsrum är i “vila” när den har fått stå tom i mer än 20 minuter.

Vissa salar har mer luft än andra?

Beroende på operationsrum så bygger det oftast på tilluft och frånluft men många salar har idag något som också kallas cirkulationsluft, detta gör att man återanvänder luften på salen och slipper värma upp eller kyla luften igen.

Är det farligt med cirkulationsluft?

Nej, Cirkulationsluft likväl tilluften passerar det s.k HEPA-filtret (slutfiltret).

På vissa operationsrum så är det en cirkel eller rektangel på golvet runt patienten, varför?

Denna markering gjord är i gummimattan och oftast reflekterar den storleken på LAF-taket ovanför patienten. Denna zon kallas “ren zon”.

Vad är luftomsättningen i ett operationsrum?

Luftomsättningen är hur stor mängd luft som omsätts i rummet under en timma. Luftomsättningen är relativ till mängden luft och storleken på rummet.

Finns det tätare filter än HEPA-filter?

Ja, dessa filter kallas ULPA-filter (Ultra Low Penetration Air filter).

Är hela operationsrummet lika rent när den är tom?

Ja det går men det är utmanande. Men genom att göra vissa mätningar så går det faktiskt att kontrollera detta.

Är hela operationsrummet lika rent under pågående operation?

Nej, belastningen i operationsrummet varierar på antal och var personal befinner sig likväll var till- och från-luften är placerad. Det är teoretiskt och praktiskt omöjligt att ha lika rent i hela rummet under en operation.

Vad är en Specialarbetsdräkt?

Enligt SIS-TS 39 så bör en specialarbetsdräkt ha en dokumenterad källstyrka på mindre eller likamed 1,5 CFU/s.

Vad är källstyrka?

Källstyrka är ett teoretiskt sätt att beräkna effektiviteten på kläder i en operationssituation. Detta görs med hjälp av en bodybox.

Vad är en bodybox?

Bodybox är ett litet förslutet rum där man rör sig med angivna förutbestämda mönster och kläder för att testa hur mycket partiklar man släpper ifrån sig med de specifica kläderna.

Är det skillnad på ventilationen i ett uppdukningsrum och ett operationsrum?

Ja, eftersom storleken på rummet ofta skiljer dem åt så gör även luftmängden det. Men luften i ett uppdukningsrum är oftast projekterad till 2 eller 3 personer som ska duka upp.

Kan man duka upp i en operationssal?

Ja, så länge det inte förekommer någon annan aktivitet i rummet.

Vad kan man göra för mätningar i en operationssal?

Hör gärna av dig till oss så kan vi informera dig mer om vilken typ av mätning som gör vad i ett operationsrum.

Vi har mätt upp 20 CFU/m³ i genomsnitt i våran operationssal, hur rent är det?

Det beror helt på vad ni vill uppnå för nivåer. Hur pass infektionskänsliga är era operationer?

Kunskap in bakterier ut tagline