Luft – den nya antibiotikan

Vi lever i en tid av ökande antibiotikaresistens. Det innebär att vissa kirurgiska ingrepp som för bara ett par decennier sedan var rutinmässiga idag är potentiellt livsfarliga. Det ställer extremt tuffa krav på ventilationen i operationssalen. Krav som våra lösningar inte bara klarar utan ofta överstiger.

Mastersarbeten - en växande kunskapsbank

Här publicerar vi mastersarbeten som innehåller forskning som hjälper dig öka patientsäkerheten på sjukhus och kliniker. Biblioteket är öppet för alla.

Partikulära luftföroreningar i operationsrum

2004 | Helena Matsson

Handlar om: Partikelhaltens variation under pågående verksamhet. Påverkan av rörelsemönster, antal personer osv.

Metod: Part mätningar

Resultat: Belyser vikten av arbetsmetodik och rutiner.

Luftföring I operationsrum

2005 | Patrik Sundbeck, Per Värmsjö

Handlar om: Luftföringens stabilitet och skyddsfunktion i operationsrummet. Uppbyggnad ventilationssystem med LAF/UDF tak

Metod: Visualisering i labbmiljö.

Resultat: Aktuella lufthastigheter och inblåsningstemperaturer ger förutsättningar för en stabil luftföring.

Design of air-conditioning systems for operating theatres

2005 | Magnus Lindström, Daniel Sundin

Handlar om: Luftbehandlingssystemets uppbyggnad och betydelse för behovet av värme och flätarbetets energibehov

Metod: Inventering och genomgång av befintliga installationer.

Resultat: Stora likheter mellan olika sjukhus och dessa ventilationstekniska lösningar.

Risker för föroreningsspridning i Vårdlokaler med krav på renhet

2006 | Carl Martin

Handlar om: Illustrerar uppbyggnad av och för ventilationssystemet i ett föroreringsperspektiv

Metod: Inventering och mätningar av tryckförhållande mellan olika rum.

Resultat: I många falla finns det risker för spridning luftburna föroreningar mellan olika rum.

Modern operationsmiljö och ventilation

2008 | Helena Blom

Handlar om: Arbetsmiljöstudie med inriktning på argondiatermi

Metod: Partikelmätning och dokumentation av verksamhetens rutiner under operation.

Resultat: Korrelation mellan höga partikelnivåer och argondiatermi.

Ventilation System Design

2008 | Andreas Karlsson

Handlar om: Systemuppbyggnad av i lågtryckssystem i större lokaler med tillämpning på sjukhus.

Metod: Beräkningar och analys av tryckförhållande mellan olika rum.

Resultat: Visar på systemuppbyggnadens betydelse för ventilationsanläggningens funktion och energianvändning.

The European Union’s Tissue and Cells Directives’’ effect on a technical Performants in health care departments

2010 | Jonas Thollander

Handlar om: Förutsättning och tillämpning av utformning av EU:s vävnadsdirektiv vid olika inrättningar

Metod: Inventering och jämförelse direktivet och uppbyggda inrättningar.

Resultat: Studien visar problematiken med att uppfylla alla krav.

Energy Use in Hospital Wards

2012 | Jimmy Lycke

Handlar om: Energianvändning inom vården relaterat till vårdens aktiviteter.

Metod: Analys av olika sjukhus och dess verksamheters energianvändning.

Resultat: Inte optimalt att enbart att bara relatera energianvändningen till kvadratmeter utan man bör relatera till vårdens egna nyckeltal.

Diathermy and airborne particles in operating room

2013 | Stefan Lundblad

Handlar om: Variationen av partikelalstring vid diatermianvändning i olika delar av operationsrummet.

Metod: Mätningar av partikelhalter under olika typer av operationer och olika zoner

Resultat: Visar på vikten av att medicinsktekniker så som argondiatermi beaktas vid projektering

Air Contamination Control in Hybrid Operation Theatres

2014 | Daniele Meda

Handlar om: Påvisar ventilationens funktion i operationsrummet under pågående operation. Partiklar i luften vid olika typer av operationer med focus på diatermiteknik.

Metod: Mätningar av partiklar, luftflöden, tryck och temperaturer under pågående operation.

Resultat: Påvisar luftföringen i operationsrummet. Konsekvenser av hindrande utrustning och risker med stagnationszoner, med problemställningar kring diatermirök

Airflow Pattern in a Hybrid Operating Theatre

2014 | Leonardo Claudio Amato

Handlar om: Simulering och validering av luftföring i undanträngande ventilations princip (LAF/UDF ventilation) med visualisering av luftföring i Hybridoperationsrummet med CFD teknik.

Metod: CFD simulering med verkliga mätningar under operation.

Resultat: Påvisar luftföringen i operationsrummet. Konsekvenser av hindrande utrustning och risker med stagnationszoner.

Microbiological Contamination of a Surgical Clothing System

2015 | Martina Jordestedt

Handlar om: Ytkontaminering på operationspersonalens klädsel när man är under arbetsdagen förflyttar sig utanför operationssalen

Metod: Mätning av bakterier, CFU, på olika delar av kroppen. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Resultat: Studien visar en hög exponering i mindre, avseende luftkvalitet, kontrollerade miljöer och ger en uppskattning hur mycket bakterier som via kläderna tillförs operationsrummet

Contamination Control in Operation Theater

2016 | Federico Bonomi

Handlar om: Belyser problematiken med medicinska gaser för operationspersonalens arbetsmiljö.

Metod: CFU och partikelmätningar under pågående kirurgi. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Resultat: Visar på god patientsäkerhet med låga halter av CFU under olika typer av operationer men belyser samtidigt en problematik med medicinska gaser, i detta fall argon diametri. Rapporten visar också på konsekvenser med medicinska gaser och återluft och ger vägledning hur detta kan hanteras med filterteknik.

A Quantitative Analysis of Airborn Contamination in a operating theatre.

2016 | Martina Norén

Handlar om: Kartlägga luftens renhet under operationens olika faser vid avancerad cancerkirurgi

Metod: Partikel och CFU mätningar under avancerade cancerkirurgi

Resultat: Studien belyser vikten av att vårdrutiner finns under operationens inledande faser så patientförberedelser, uppdukning av instrument etcetera

Luftrenhet vid uppdukning inför Infektionskänslig kirurgi

2017 | Markus Andreasson

Handlar om: Hur olika uppställningar påverkar luften renhet under uppdukning.

Metod: Fält och laboratoriestudie med rökvisualisering tillsammans med sjukhuspersonal

Resultat: Med bra arbetsrutiner kan man skapa god luftrenhet vid uppdukning med enkla medel.

Air Contamination Control in Operating Theatrers

2018 | Ilaria Beccio

Handlar om: Rummets och ventilations förutsättnimngar att uppfylla renhetskraven vid ryggoperation.

Metod: Partikel och CFU-mätningar under verklig operation

Resultat: Ställda renhetskrav kunde bara uppfyllas i salar med LAF/UDF ventilation.

Patientsäker hantering av sterila instrument i ett uppdukningsrum

2018 | Susanne Tegeskog, Johan Klovhall, Linnéuniversitetet

Handlar om: Syftet med studien är att undersöka hur tiden påverkar bakteriekontaminationen på ett uppduktat och övertäckt instrumentbord i ett uppdukningsrum.

Metod: Fältmätningar

Resultat: Resultatet visar att efter sex timmar är ett övertäckt instrument bord utan kontamination på agarplattorna. Emellertid finns det andra faktorer som kan påverka en uppdukning som kan leda till en infektion hos patienten och orsaka ohälsa och lidande.

Operating Theatres: Study of Unidirectional Flow Ventilation

2019 | Alessandro Nava

Handlar om: Luftrenhet i operationsområdet under infektionskänslig kirurgi i operationssalar ventilerade med UDF (LAF) ventilation

Metod: CFU halter under pågående infektionskänslig kirurgi. Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Södertälje sjukhus

Resultat: Studien visar att UDF ventilation ger förutsättningar för mycket låga CFU-halter i spårområdet. Det framgår också att tekniken ger ett skydd mot inträngling av föroreningar från personalen till den kritiska zonen och att låga halter av CFU kan uppnås med alternativa klädsystem.

Kunskap in bakterier ut tagline